top of page

 Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sant’Egidio Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 61 lok. 103, 00-687 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633292, NIP: 1182128679, REGON: 365245233.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: santegidio.waw@gmail.com

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

 7. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania najnowszych informacji o działalności Fundacji Sant’Egidio Polska i koordynacji jej działań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

bottom of page